Фондация Социални Норми

?

Текущи прoекти

Проект „Формиране на умения”, финансиран по договор BG05M9OP001-2.009-0002-C01 по процедура BG05M9OP001-2.009 „Открий ме” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“.

7

Партьорски проекти

„Образование и заетост – за бъдещето на местната общност в Ботевград”, финансиран по договор № BG05M9OP001-2.018-0028-C01 по ОП РЧР и № BG05M9OP001-2.018-0028-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР. 

?

Приключили проекти

Предоставяне на социални услуги в общността  – фондацията наема лица, които работят като «Социални асистенти» и «Сътрудник Социални дейности». Финансирането е по следните проекти и програми………

 

За нас

Фондация „Социални норми” е учредена през 2003г.

Част от целите, залегнали в учредителния акт на фондацията са:

  1. Извършване на превантивни, поддържащи, защитни, рехабилитационни или корективни действия и социално включване на:лица с увредено здравословно състояние; деца в риск; деца в неравностойно положение; лица, спрямо които е приложено насилие; лица с девиантно и делинквентно поведение; стари хора; самотни родители; социално изолирани индивиди.
  2. Балансиране на междуличностните отношения в обществото; защита на уязвимите; осигуряване на максимални възможности за пълноценно физическо и духовно развитие на нуждаещите се.
  3. Стимулиране интеграцията на индивида в системите от социални, професионални и културни отношения в обществото.
  4. Осигуряване на ефективен достъп на хората с увреждания и децата до и                  получаване на образование, обучение, здравни грижи,  рехабилитация, подготовка за трудова дейност, възможности за отдих и административно – правно обслужване.
  5. Помощ на социални институции и внедряване на ефективни методи на социализация и рехабилитация на хората с увреждания.

Фондацията има изграден мултидисциплинарен екип от специалисти – социални работници, социален педагог, медицински персонал, психолози, възпитатели, счетоводен отдел и юрист.

Документи

Тук можете да свалите необходимите документи.

Обратна връзка

Имате въпроси, предложения или друго- не се колебайте пишете ни.