ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

 • Предоставяне на социални услуги в общността – фондацията наема лица, които работят като «Социални асистенти» и «Сътрудник Социални дейности». Финансирането е по следните проекти и програми:
 • Проект СЕЙН – финансиран от Програмата на ООН за развитие и МТСП;
 • Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”;
 • Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”;
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – фаза І
 • Предоставяне на социалната услуга “Защитено жилище за лица с физически увреждания” – с.Калотина – в ЗЖ са настанени 14 възрастни хора с физически увреждания, които живеят в обитаваните пространства. Дейността се финансира като делегирана държавна дейност, като фондацията получава ежемесечно субсидия от община Драгоман
 • Проект „Създаване на Защитено жилище -1” финансиран по програма ФАР на предприсъединителните фондове през 2008г. По проекта се създаде Защитено жилище за 8 лица с увреждания, а стойността на проекта бе 86 000,00 евро.
 • Проект „Квалификация и заетост”, който се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” схема BG051PO001-1.09„Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”. Основните дейности по него бяха насочени към 30 лица, назначени по трудов договор за да предоставят социални услуги на около 60 потребителя.
 • Социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” – финансира се от Фонд „Социална закрила” и Агенция за хората с увреждания по различни проекти в периода 2006г.-2014г. При предоставяне на социалната услуга деца и младежи с увреждания имат достъп до разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.
 • Проект Социално предприятие „Бюро за социални услуги”, който се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  Проектът се реализира в периода 2009г.-2011г.  Проектът бе насочен към създаване на условия за заетост на хора с увреждания от община Ботевград. След като той беше реализиран се създаде  предприятие, което функционира и в момента. Стойността на проекта бе 170 724,00лв.
 • Проект „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище” в Калотина”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”през 2011г.  По проекта се създаде Защитено жилище за 6 лица с увреждания, а стойността на проекта бе 136 969,00 лева.
 • Проект „Подобряване материалната база в Защитено жилище за лица с физически увреждания с.Калотина”, който се финансира от Фонд „Социална закрила” в периода 03.2017г. до 30.06.2017г. и е на стойност 15 198,00 лв.
 • Договор с община Правец за предоставяне на услуги по проект “ Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“. Договорът е на стойност 37 800,80 лв. и се изпълнява в периода 10.02.2017г. 03.10.2018г.  
 • Проект „Интегрирани услуги за деца и възрастни в риск, както и за семействата им”,  който се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“. Проектът е на стойност 129 096,80 лв. се изпълнява в периода 01.05.2017г. 31.10.2018г.
 • Проект BG05M9OP001-2.009-0002-C01 – „Формиране на умения” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“
 • Проект BG05SFOP001-2.009-0001-C01 – „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалната политика” по Оперативна програма „Добро управление 2014 -2020“
 • Проект BG05M9OP001-2.018-0028-C01 – „Образование и заетост – за бъдещето на местната общност в Ботевград” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ ФОНДАЦИЯТА Е ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТА С БЕНЕФИЦИЕНТ ОБЩИНА БОТЕВГРАД 
 • Проект BG05M9OP001-2.018-0028-2014BG05M2OP001-C01 – „Образование и заетост – за бъдещето на местната общност в Ботевград” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020“ ФОНДАЦИЯТА Е ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТА С БЕНЕФИЦИЕНТ ОБЩИНА БОТЕВГРАД 
 • Проект BG05M9OP001-2.018-0023-C01 – „Правец – среда за активно социално приобщаване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ ФОНДАЦИЯТА Е ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТА С БЕНЕФИЦИЕНТ ОБЩИНА ПРАВЕЦ
 • Проект BG05M9OP001-2.018-0023-2014BG05M2OP001-C01 – „Правец – среда за активно социално приобщаване” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020“ ФОНДАЦИЯТА Е ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТА С БЕНЕФИЦИЕНТ ОБЩИНА ПРАВЕЦ