ДОКУМЕНТИ

 

 1. Анализ и оценка -Драгоман
 2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИТЕ
  ИНСТИТУЦИИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В
  ОБЩИНА ЯКИМОВО, НА БАЗА НА АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД
  ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНАТА
 3. Анализ и оценка на дейността на общинските институции, отговарящи за социалната политика в община Ботевград, на база на анкетно проучване сред лица, работещи в социални услуги
 4. МЕТОДИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА
 5. МЕРКИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА
  ПРИЛАГАНЕ НА САНКЦИИ ПРИ
  УСТАНОВЕНИ НЕРЕДНОСТИ ПРИ
  СПАЗВАНЕ НА ЕТИЧНИТЕ НОРМИ ОТ
  ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ 
 6. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 7. Методика за прилагане на недискриминационни практики
 8. Методика за прилагане на мерки при
  критика или изисквания, поставени от
  гражданите, както и поемане на
  отговорност за грешки и некомпетентност
  при реализация на социалните политики
 9. Методи за развиване капацитетът на
  всички институции, организации и
  техните мрежи, ангажирани с
  реализацията на социалните политики
 10. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИТЕ
  ИНСТИТУЦИИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В
  ОБЩИНА ЯКИМОВО, НА БАЗА НА АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД
  ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНАТА
 11. ОЦЕНКА И ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
  ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ
  ПОЛИТИКИ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА В
  БОТЕВГРАД
 12. АНАЛИЗ И ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ И СОЦИАЛНИ
  УСЛУГИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ОТ ОБЩИНА ДРАГОМАН
 13. ОЦЕНКА И ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
  ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ
  ПОЛИТИКИ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА В
  ДРАГОМАН 
 14. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА СПАЗВАНЕТО НА ЕТИЧНИТЕ НОРМИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
 15. АНАЛИЗ И ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ОТ ОБЩИНА РИЛА
 16. МЕТОДИ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПИТЕ НА ПРОЗРАЧНОСТ, ОТКРИТОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ
 17. АНАЛИЗ И ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ И СОЦИАЛНИ
  УСЛУГИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ОТ ОБЩИНА ЯКИМОВО
 18. ОЦЕНКА И ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА В ОБЩИНА РИЛА 
 19. АНАЛИЗ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ДЕЙСТВИЯТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
  БОТЕВГРАД, НА БАЗА НА ПРОУЧВАНЕ СРЕД БИЗНЕСА ОТ ОБЩИНАТА
 20. МЕТОДИ И МЕХАНИЗМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРНГ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙСТВИЯТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА И СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТА
 21. МЕТОДОЛОГИЯ (КОЛИЧЕСТВЕНА И КАЧЕСТВЕНА), РАЗРАБОТЕНА КОНКРЕТНО
  ЗА НАБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ВРЕМЕ И СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДАДЕН
  ПРОЕКТ/СОЦИАЛНА УСЛУГА, ВКЛ. ОТЧИТАНЕ НА ОБРАТНАТА ВРЪЗКА
 22. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА И/ИЛИ ДЕЙСТВИЯТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОБЩИНА РИЛА, НА БАЗА НА АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД БИЗНЕСА ОТ ОБЩИНАТА въпросници бизнес -за анализ и оценка Рила
 23. АНАЛИЗ И ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ОТ ОБЩИНА БОТЕВГРАД
 24. Анализ и оценка на дейността на общинските институции, отговарящи за социалната политика в община Рила, на база на анкетно проучване сред лица, работещи в социални услуги
 25. Анализ и оценка на дейността на общинските институции, отговарящи за социалната политика в община Якимово, на база на анкетно проучване сред лица, работещи в социални услуги 
 26. Оценка и доклад за изпълнението на индикатори за наблюдение на публичните политики в социалната сфера в община Якимово
 27. Методи за набиране на информация от организации партнирали/участвали/наблюдавали даден проект/дейност 
 28. Анализ и оценка на дейността на общинските институции, отговарящи за социалната политика в община Драгоман, на база на анкетно проучване сред лица, работещи в социални услуги
 29. Анализ и оценка на взаимоотношенията и или действията на администрацията в община Якимово-анализ бизнес
 30. Въпросник-бизнес-Якимово
 31. МЕТОДИ И МЕХАНИЗМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙСТВИЯТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
 32. МЕТОДИ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПИТЕ
 33. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА – БОТЕВГРАД, НА БАЗА НА АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНАТА
 34. Анализ и оценка -Драгоман
 35. Препоръки-Ботевград
 36. Препоръки-Драгоман
 37. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА-РИЛА
 38. Препоръки-Рила
 39. Препоръки-Якимово
 40. 07.22-Дейност 1 08.22-Дейност 1 09.22-Дейност 1
 41. 07.22-Дейност 2 08.22-Дейност 2 09.22-Дейност 2
 42. м.10.2022-Дейност 2
 43. м.11.2022-Дейност 1
 44. м.11.2022-Дейност 2
 45. м.12.2022-Дейност 1
 46. м.12.2022-Дейност 2